IDEC е консултантска и обучителна компания, разположена в Пирея, Гърция. Основните дейности на компанията са обучение, консултации, оценка на качеството, оценка и разработване на ИКТ решения както за частния, така и за публичния сектор.

През последните 20 години IDEC работи и в областта на проекти на ЕС и има дългогодишен опит в европейските политики по отношение на ученето през целия живот. Компанията участва в EQF, ECVET, Europass, EQAVET, валидиране на неформалното и самостоятелното обучение, базираните на работа схеми за обучение и стажуване и в националните реформи на системите за образование и обучение.

Лица за контакт: Aris Chronopoulos (aris@idec.gr), Orestis Ntagiantas (orestis@idec.gr)