Европейска асоциация на географите (EUROGEO)

EUROGEO е европейско научно дружество (международна неправителствена организация), създадено от Европейската комисия през 1979 г., което свързва географи от различни точки на Европ. От 1987 г. EUROGEO е член на Конференцията на международните неправителствени организации към Съвета на Европа. Асоциацията участва в национални и международни дейности и проекти по география, включително такива, свързани с образование и обучение. Това е организация с нестопанска цел, която има за цел да разработва, подкрепя и популяризира политики, предназначени да подобрят географския статус; установяване и насърчаване на трансграничното сътрудничество; насърчава образованието и обучението по география от европейска гледна точка и представя националните и международните възгледи на своите членове.

Дейностите на EUROGEO включват организиране на събития, издаване на публикации, подпомагане на географите в тяхната работа и кариера, преподаване на географски науки, идентифициране и популяризиране на добри практики, сътрудничество с Европейския съюз, Съвета на Европа, Европейската комисия и други значими организации; лобиране на глобално, европейско и национално ниво, осигуряване на форум за дискусия на въпроси от общ интерес за географите, даване на съвети по география и отправяне на препоръки към политиците.